Ржищівська міська територіальна громада
Київська область, Обухівський район

Положення про службу у справах дітей та сім'ї виконавчого комітету Ржищівської міської ради Киїської області

 

 

 

Затверджено  

 рішенням Ржищівської міської ради

№ 706-31-07 від 24.03.2017 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей та сім'ї виконавчого комітету

Ржищівської міської ради Киїської області

 

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області (далі - Служба) є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області, що підпорядковується міському голові, а також підзвітний і підконтрольний службі у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації. 

 

2. Служба забезпечує виконання повноважень, встановлених законо­давством України у сфері соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми. 

 

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради, рішеннями Ржищівської міської ради, рішеннями виконкому Ржищівської міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

 4.Організаційна структура та штатна чисельність служби у справах дітей та сім’ї затверджується рішенням Ржищівської міської ради.

До структури служби входять 2 сектори: сектор з питань опіки, піклування та усиновлення; сектор профілактики та соціальної підтримки сім’ї.

Сектори діють на підставі положень, що затверджуються наказом служби у справах дітей та сім’ї, підпорядковуються начальнику служби у справах дітей та сім‘ї виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області. 

 

4.1.Сектор з питань опіки, піклування та усиновлення

Основні завдання:

- реалізація державної політики з питань забезпечення права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сімейному середовищі або в середовищі, максимально наближеному до нього;

- забезпечення реалізації державної політики з питань усиновлення та розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- популяризація усиновлення та сімейних форм виховання;

- ведення справ з опіки та піклування над дітьми та усиновлення дітей;

-  влаштування дітей до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

- надання підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної, методичної та консультаційної допомоги в питаннях забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сімейному середовищі або середовищі, максимально наближеному до нього.

- забезпечення ведення Єдиного електронного банку даних про дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Єдиній інформаційно-аналітичній системі "Діти” (далі – ЄІАС "Діти”);

- здійснення моніторингу та контроль за достовірністю і своєчасністю внесення змін до ЄІАС "Діти”;

- забезпечення ведення, в межах компетенції, державної статистики щодо дітей;

- здійснення місцевого обліку дітей, які можуть бути усиновленими;

- ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені та видання їм направлення для знайомства з дитиною.

 

4.2 Сектор профілактики та соціальної підтримки сім’ї

 

Основні завдання:

- виявлення та облік сімей та  дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- соціальна підтримка сімей та  дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі осіб, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми;

- здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей та  дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- соціальна та/або психологічна підтримка учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організація надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

- соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

- соціальна підтримка прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

- інформування населення про соціальну підтримку, яка надається відповідно до законодавства;

- впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

- профілактика негативних проявів (пияцтво, наркоманія, насильство в сім’ї, асоціальна поведінка) серед населення;

- організація та проведення заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми.

- забезпечення ведення Єдиного електронного банку даних про дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах в Єдиній інформаційно-аналітичній системі "Діти” (далі – ЄІАС "Діти”);

- здійснення моніторингу та контроль за достовірністю і своєчасністю внесення змін до ЄІАС "Діти”.

 

5. Основними завданнями Служби є забезпечення реалізації

 державної політики в сфері соціального  захисту дітей та сім'ї, що включає:

 

1) захист конституційних прав та законних інтересів дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

2) запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

3) профілактику негативних проявів, наркоманії, алкоголізму та правопорушень серед дітей та їхніх батьків;

4) оздоровлення та відпочинок дітей, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

5) підтримку та надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

6) поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей;

7) протидію торгівлі людьми;

8) попередження насильства в сім'ї;

9) забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок;

10) протидію будь яким проявам дискримінації, у питаннях віднесених до сфери управління Служби;

11) підготовку пропозицій до проектів місцевих програм в частині забезпечення соціального захисту дітей та сім'ї;

12) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей та сім'ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, протидії торгівлі людьми;

13) координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей та сім'ї;

14) організацію на території міста соціального обслуговування дітей та сімей, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ, служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

15) здійснення координації діяльності і контролю за виконанням структурними підрозділами міськвиконкому законодавства України з питань

реалізації державної політики у сфері, що віднесено до компетенції Служби, надання їм організаційно-методичної допомоги;

16) залучення громадських та інших організацій до діяльності з питань соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям які перебувають у складних життєвих обставинах, поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії

торгівлі людьми та сприяння їм в здійснення цієї діяльності в межах своїх повноважень.

 

6. Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

- організовує виконання Конституціїі законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, розпоряджень служби у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації, рішень Ржищівської міської ради Київської області, рішень виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області , розпоряджень міського голови та здійснює контроль за їх реалізацією;

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних осіб;

- здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

- надає адміністративні послуги;

- аналізує стан та тенденції соціального розвитку міста та вживає заходів до усунення недоліків;

- вносить пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку міста;

- вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

- забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

- бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

- розробляє проекти розпоряджень міського голови, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

- бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

- бере участь у розробленні проектів розпоряджень міського голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

- бере участь у підготовці звітів міського голови;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові;

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів засідань комісій і робочих груп у межах своїх повноважень;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

- забезпечує в межах компетенції доступ до публічної інформації;

- постійно інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;

- організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

- забезпечує захист персональних даних;

- готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції Служби, міськвиконкому та міської ради;

- готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до компетенції Служби, Київській обласній державній адміністрації;

- здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері, що віднесена до компетенції Служби, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання міськвиконкому;

- співпрацює з управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Ржищівської міської ради та відділом освіти виконавчого комітету Ржищівської міської ради щодо реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції.

 

У сфері захисту конституційних прав та законних інтересів дітей:

- забезпечує дотримання та захист особистих, майнових та житлових прав дітей;

- організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на соціально-правовий захист дітей, профілактики негативних проявів серед них, запобіганню дитячій бездоглядності, безпритульності та правопорушенням серед дітей;

- здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за наданням у встановленому законодавством України порядку надання пільг та здійснення заходів щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;

- здійснює з питань, що належать до її компетенції, координацію та методологічне забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування стосовно соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей;

- здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності, у сім`ях в тому числі усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім`ях, дитячих будинках сімейного типу;

- організовує разом з іншими структурними підрозділами міськвиконкому, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо захисту прав та інтересів дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність, запобігання правопорушень серед них;

- координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності у питанні захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

- забезпечує сприяння громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту дітей;

- визначає пріоритетні напрямки поліпшення в місті становища дітей, їх соціального захисту, сприяє фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей;

- разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, громадськими організаціями готує статистичні та інформаційні матеріали про збереження і захист конституційних прав та законних інтересів дітей, причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий досвід з питань соціального захисту дітей;

- у встановленому порядку вирішує питання щодо надання адресної матеріальної та інших видів соціальної допомоги сім’ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

 

У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи

та надання соціальних послуг:

- визначає потребу міста у соціальних послугах для дітей та сімей, готує та подає міському голові пропозиції щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

-   контролює і координує роботу структурних підрозділів міськвиконкому з питань дітей та сім'ї стосовно здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері захисту прав та інтересів дітей та сімей, надає їм практичну, консультативно-правову та організаційно-методичну допомогу;

- визначає пріоритетні напрямки проведення соціальної роботи з сім’ями, спрямованої на попередження потрапляння сімей у складні життєві обставини;

- контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями;

- сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

- визначає потребу в розвитку мережі закладів виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, умови проживання в яких наближені до родинних, закладів соціального захисту дітей та здійснює контроль за їх діяльністю в межах своєї компетенції;

- співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги, сім’ям з дітьми, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

- у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги дітям та сім'ям, в тому числі, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- розробляє і подає на розгляд міському голові пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей та сімей.

 

У сфері поліпшення становища сімей, попередження насильства

в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення

гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

 

- готує пропозиції до проектів регіональних програм поліпшення становища сім’ї;

- забезпечує ведення, в межах компетенції, державної статистики щодо сімей;

- розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

- координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей;

- здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

- надає в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї, забезпечує координацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім'ї;

- забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей;

- надає правову, методичну та організаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми; здійснює збір та підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, оздоровлення та відпочинку дітей;

- розробляє і виконує власні та підтримує громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей та сімей;

- проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до компетенції Служби, проводить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;

- здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 

7. Служба має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) проводити роботу серед дітей та сімей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

3) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів (незалежно від форми власності) дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

4) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах для дітей усіх форм власності;

5) запрошувати для бесіди та відвідувати за місцем проживанням батьків або інших законних представників з метою з'ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень і вживати заходів до усунення таких причин;

6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, службами у справах дітей;

7) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

8) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

9) разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області , кримінальною міліцією у справах дітей відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах за місцем їх проживання, навчання і роботи, вживати заходів для соціального захисту дітей та сім'ї;

10) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області , підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

11) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами. 

 

8. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області , а також підприємствами, установами та організаціями, благодійними організаціями та об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

 

9. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за погодженням з Київською обласною державною адміністрацією.

 

10. Начальник Служби

- здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Службу завдань, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

- подає на затвердження міській раді положення про Службу;

- затверджує положення про структурні підрозділи Служби, а також затверджує посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними;

- планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області ;

- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях координаційної ради питань, що належать до компетенції Служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

- може брати участь у засіданнях виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області;

- представляє інтереси Служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області , підприємствами, установами та організаціями;

- видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;

- забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- звітує перед міським головою про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

Повинен мати:

- вищу освіта відповідного професійного спрямування;

- стаж роботи за фахом на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років.

 

11. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися координаційні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує виконавчий комітет Ржищівської міської ради Київської області.

 

 

В.о. міського голови, секретар ради                                                                          К.І. Чорненька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора