Ржищівська міська територіальна громада
Київська область, Обухівський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 16.11.2021 14:22
Кількість переглядів: 442

1. Замовник проекту.

Виконавчий комітет Ржищівської міської  ради Київської області.

Адреса: 09230, Київська обл., м. Ржищів, вул. Соборна, буд. 22.

Контактний телефон: (04573) 2 15 81.

E-mail: _vikonkom@ukr.net

Сайт: https://rzhyshivska-gromada.gov.ua/

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Програма соціально-економічного розвитку Ржищівської міської територіальної громади на 2022 рік (далі-Програма) є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва, покращення екологічної ситуації в громаді та ін.

Програму розроблено з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, а саме:

- Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695

- Стратегія державної екологічної політики України на період до 2030 року, Закон України від 28.02.2019 № 2697-VIII.

- Національна стратегія управління відходами в Україні на період до 2030 року. Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р

- Стратегія розвитку Київської області на 2021-2027 роки, затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.12.2019 р. № 789-32-VII

- Програма соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2021 рік, затверджена рішенням Київської обласної ради від 24.12.2020 р. № 049-01- VIIІ.

У Програмі визначені основні пріоритетні напрямки розвитку Ржищівської міської територіальної громади у короткостроковій перспективі, а саме на 2022 рік:

1. Забезпечення умов для соціально-економічного розвитку громади та підвищення зайнятості населення.

2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування.

3. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення.

4. Поліпшення екологічної ситуації.

Згідно з п. 3, п. 7 частини першої ст. 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проєкт Програми соціально-економічного розвитку Ржищівської міської територіальної громади на 2022 рік підлягає проведенню стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО).

СЕО Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку Програми з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку території Ржищівської МТГ.

 

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Програма соціально-економічного розвитку Ржищівської міської територіальної громади на 2022 рік охоплює усі види господарської діяльності: промисловий, агропромисловий і транспортний комплекси, енергозбереження та енергоефективність, житлово-комунальне господарство та комунальну інфраструктуру, впровадження заходів територіального планування, освіту, охорону здоров’я, фізичне виховання та спорт; культуру і туризм, охорону навколишнього природного середовища.

З метою реалізації заходів Програми передбачається низка проектів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля в частини визначення можливих ділянок їх розміщення та дотримання планувальних обмежень, що такі об’єкти можуть створювати (санітарно-захисні і охоронні зони) з дотриманням режимів господарської діяльності в їх межах, що визначаються законодавством України та низкою нормативно-правових актів у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території Ржищівської МТГ.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної пунктом 13 частини третьої статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Проект Програми передбачає низку цілей та завдань, від досягнення яких очікується позитивний вплив на стан довкілля та здоров’я людей.

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів, прийнятих у Програмі, на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

Програмою не передбачаються заходи, які матимуть негативні впливи для території з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Зважаючи на географічне положення території Ржищівської МТГ, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для довкілля та здоров’я населення, не очікуються.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Зважаючи на комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

В рамках СЕО розглядатимуться наступні сценарії соціально-економічного розвитку громади.

- оптимістичний (передбачає сприятливі умови розвитку);

- реалістичний (найбільший очікуваний);

- песимістичний (несприятливі умови розвитку).

Також в якості альтернативи буде розглянуто «Нульовий сценарій» та його оцінка у випадку незатвердження зазначеного документу державного планування.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

З огляду на стратегічний характер Програми, якій є головним документом економічного та соціального розвитку на місцевому рівні, ключове значення у виконанні СЕО такого документу є методи стратегічного аналізу. Перш за все, буде використаний аналіз стратегічного планування, який передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування і дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень Програми.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень Програми і загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування, що встановлені на місцевому та регіональному рівнях.

Передбачається застосування аналізу вихідних даних стратегічного планування та можливості майбутнього розвитку, які мають вирішуватись відповідно до Програми.

Для проведення СЕО проекту Програми буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення СЕО будуть застосовані такі методи: збір та аналіз інформації про поточний стан, порівняльний аналіз та аналіз тенденцій розвитку відповідної галузі (сфери діяльності); оцінка ймовірних наслідків, проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей та можливого впливу на здоров’я населення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

У ході виконання СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального й економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і міститиме інформацію про характер проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Пропонується наступна структура Звіту про СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми соціально-економічного розвитку Ржищівської міської територіальної громади на 2022 рік подаються до Виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області за адресою: 09230, Київська обл., м. Ржищів, вул. Соборна, буд. 22 або на електронну поштову скриньку: vikonkom@ukr.net

Відповідальна особа: Інна КОШЕЛЕНКО. Строк подання зауважень і пропозицій: з 19.11.2021 року протягом 15 днів (включно до 03.12.2021 р.). Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора