Ржищівська міська територіальна громада
Київська область, Обухівський район

Положення про відділ з питань економіки промисловості, транспорту, зв'язку та комунальної власності виконавчого комітету Ржищівської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Ржищівської міської ради

30.10.2009 № 1824-53-05

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань економіки промисловості, транспорту, зв'язку та комунальної власності виконавчого комітету Ржищівської міської ради

 

     1. Відділ з питань економіки промисловості, транспорту, зв'язку та комунальної власності є  структурним   підрозділом міськвиконкому Ржищівської міської ради,   підзвітним   та   підконтрольним   Ржищівській міській раді   і підпорядкованим  Ржищівському міському голові.

Місцезнаходження відділу з питань економіки промисловості, транспорту, зв'язку та комунальної власності: м.   Ржищів вул. Леніна, 22

 

     3. Відділ з питань економіки промисловості, транспорту, зв'язку та комунальної власності (далі відділ економіки) у   своїй   діяльності   керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної  Ради  України,  указами  і  розпорядженнями  Президента України,  декретами,  постановами   і   розпорядженнями   Кабінету Міністрів  України,  наказами відповідного центрального органу виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, актами Київської обласної ради, розпорядженнями міського голови,  а також цим Положенням.

 

     4. Основними завданнями відділу економіки є :

  • реалізація в місті державної політики з питань  економічного  і  соціального розвитку, 
  • забезпечення реалізації в місті державної політики у сфері розвитку внутрішньої торгівлі, побутового обслуговування та надання послуг;
  • реалізація  місцевої податкової політики;
  • реалізація регуляторної політики;
  • формування  та  реалізація на рівні міста єдиної політики у сфері   зовнішньоекономічних   зв'язків,    залученні інвестицій   та   інвестиційної   діяльності суб'єктів господарювання;
  • забезпечення в межах своїх повноважень захисту  економічних прав  і  законних  інтересів суб'єктів господарювання;
  •  формування  інвестиційної   та    інноваційної політики;
  •  здійснення  повноважень  щодо   залучення   вітчизняних   і іноземних  інвестицій та щодо організації роботи з їх використання для  фінансування  капітальних  вкладень,  передбачених  програмою соціальноекономічного та культурного розвитку м. Ржищева;
  • реалізація державної політики з питань дозвільної системи  у сфері господарської діяльності

 

5. Відділ економіки  відповідно  до  покладених  на  нього завдань:

 

     5.1. Аналізує  стан  і  тенденції економічного та соціального розвитку м.  Ржищева, торгівельної діяльності, бере участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні   структурних  змін,  а  також  у  формуванні  напрямів інвестиційної  політики; готує   Ржищівському   міському   голові, виконавчому комітету Ржищівської міської ради пропозиції,   спрямовані   на  гарантування сталого  розвитку  підприємництва в місті Ржищеві.

      5.2. Бере    участь   у   розробленні   проектів   міських програм.

 

     5.3. Бере  участь  у  формуванні  та   реалізації політики  у  сфері  розвитку  економічної конкуренції та обмеження монополізму,    проводить    моніторинг    її    реалізації     та соціально-економічних  результатів,  сприяє  розвитку  у м.  Ржищеві конкуренції,  підвищенню  ефективності   функціонування   суб'єктів ринкової інфраструктури.

 

     5.4.   Здійснює   в   межах   делегованих  йому  повноважень регулятивні   функції.

 

     5.5. Забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав  і  законних  інтересів  суб'єктів  господарювання, надає їм консультаційну та методичну  допомогу,  координує  та  аналізує їх   діяльність.

 

     5.6.  Бере  участь  разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Ржищівської міської ради в організації участі підприємств та організацій  м. Ржищева    у    виставково-ярмаркових   заходах.

 

     5.7.    Здійснює    підготовку   відповідних   інформаційних матеріалів   щодо   економічної ситуації та   інвестиційних можливостей м. Ржищева.

 

5.8.    Розробляє   та   організовує   реалізацію   заходів, спрямованих створення сприятливого  інвестиційного  клімату  в м. Ржищеві.

 

5.9.   Аналізує  стан  споживчого  ринку,  ринку  послуг  та формування  їх  інфраструктури  і  бере   участь   у   розробленні пропозицій  щодо  їх  розвитку,  поліпшення  організації та якості обслуговування  населення  підприємствами  торгівлі,  громадського харчування і побуту.

 

  5.10. Здійснює заходи щодо залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку м.  Ржищева (проведення конкурсів, підготовка та укладення інвестиційних угод,  договорів).

 

  5.11.   Створює   систему  інформаційного  супроводу  міських інвестиційних проектів і програм,  здійснює збір,  узагальнення та аналіз інформації.

 

5.12.   Розробляє   пропозиції   щодо  вдосконалення  системи підготовки   (перепідготовки)   кадрів   (спеціалістів)   у  сфері економіки та управління,  бере участь  у  впровадженні  заходів  з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

 

  5.13.   Надає   суб'єктам   підприємницької   діяльності,  що розташовані  на  території  міста,   інформацію   про   пропозиції іноземних підприємств щодо співробітництва та сприяє популяризації пропозицій   підприємств  міста  за  межами  України;

 

 5.14.  Інформує  суб'єктів  господарської  діяльності, розташованих  на  території  міста,  про стан справ в економічній сфері,  формує  з  цією  метою відповідні  інформаційні матеріали

 

5.15. Приймає від суб'єкта господарювання документи, необхідні для одержання документів дозвільного характеру та організовує видачу суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру.

 

5.16. Забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів та суб'єктів господарювання щодо видачі документів дозвільного характеру

5.17.  Виконує  інші  функції згідно з покладеними на відділ економіки завданнями.

 

6. Відділ економіки має право:

 

     6.1. Залучати   спеціалістів  інших  структурних  підрозділів виконавчого комітету Ржищівської міської ради,  підприємств,  установ  і  організацій,  об'єднань громадян  (за  погодженням  з  їхніми  керівниками)  для  розгляду питань, що належать до його компетенції.

 

     6.2. Одержувати від  Головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації, Представництва Держпідприємництва України в Київській області методичну   та   методологічну інформацію,  інші нормативні документи,  прогнозні макроекономічні показники та орієнтири розвитку держави,  необхідні для  виконання покладених на нього завдань.

 

     6.3. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів  виконавчого комітету Ржищівської міської ради,   органів   місцевого  самоврядування, підприємств,  установ і організацій інформацію,  документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

     6.4. Скликати  в  установленому  порядку наради з питань,  що належать до його компетенції.

 

     6.5. Утворювати  в  разі  потреби  за  погодженням  з  іншими зацікавленими органами    виконавчої    влади    в   межах   своєї компетенції комісії та експертні групи, в тому числі із залученням до них фахівців на договірній основі.

 

     6.6. Вносити  пропозиції  до  проекту  бюджету  м.  Ржищева  з питань, що належать до компетенції відділу економіки

 

     6.7. Брати участь у проведенні тендерів, конкурсів щодо вибору партнерів міста в   сферах  діяльності,  які  належать  до  компетенції Відділу економіки.

 

7. Відділ економіки у процесі виконання покладених на нього завдань  взаємодіє з комісіями Ржищівської міської ради,  структурними підрозділами виконавчого комітету Ржищівської міської ради,   а   також   з   підприємцями, підприємствами,   установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

 

 8. Відділ економіки очолює начальник відділу, який призначається на посаду і  звільняється  з  посади  Ржищівським міським головою.

 

 9. Начальник  відділу економіки:

 

1)здійснює керівництво відділом,  несе персональну відповідальність за виконання  покладених  на  відділ економіки завдань,

2) здійснює   інші   повноваження,  що  випливають  із  цього Положення.

 

    10 . Відділ економіки утримується за рахунок коштів міського бюджету.

 

 

Згідно

Секретар ради                                                  О.І.Папіженко

23.11.2009р.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора