Ржищівська міська територіальна громада
Київська область, Обухівський район

Регламент роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Ржищівської міської ради Київської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Ржищівської міської ради Київської області
від 17 грудня 2020 року № 224

 

РЕГЛАМЕНТ

роботи виконавчого комітету та виконавчих органів

Ржищівської міської ради Київської області

 

1. Загальні положення

1.1. Виконавчий комітет Ржищівської міської ради Київської області (далі виконавчий комітет) є виконавчим органом Ржищівської міської ради Київської області, який утворюється нею на строк її повноважень. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Регламент виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області (далі - Регламент) є актом, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

1.3. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету.

1.4. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, у разі його відсутності посадовою особою, яка здійснює його повноваження, один раз на місяць (кожен третій четвер місяця). З цього приводу приймається розпорядження, у якому зазначається дата, час і місце засідання, перелік питань для розгляду. Початок засідань виконавчого комітету призначається на 10:00 год.

Позачергові засідання виконавчого комітету проводяться у міру потреби з повідомленням учасників засідання не пізніше, ніж за 2 дні до його проведення.

В особливих випадках засідання виконавчого комітету може бути скликане невідкладно.

1.5. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету. Проведення закритого засідання виконкому (закритого обговорення окремих питань) передбачає підготовку рішень з дотриманням установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.

1.6. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

1.7. Члени виконавчого комітету зобов'язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє міського голову, заступника міського голови або начальника загального відділу, організаційної та кадрової роботи виконкому.

1.8. У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж половини засідань виконкому протягом року, міський голова вносить пропозиції на розгляд ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету.

1.9. У засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати ради, народні депутати України, керівники виконавчих органів ради, а також запрошені особи.

1.10. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проєктами рішень здійснює загальний відділ, організаційної та кадрової роботи.

1.11. Присутність запрошених осіб на засідання виконавчого комітету з розгляду основного питання забезпечують керівники виконавчих органів ради, відповідальні за підготовку зазначеного питання на засідання виконавчого комітету.

1.12. Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, який формує загальний відділ, організаційної та кадрової роботи за підписом заступника міського голови.

1.13. Не пізніше, як за 2 робочі дні до засідання, порядок денний та проєкти рішень надаються членам виконавчого комітету.

1.14. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету міський голова, а у разі його відсутності з поважних причин, - посадова особа, яка здійснює його повноваження.

1.15. У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених.

1.16. На засіданні виконавчого комітету загальним відділом, організаційної та кадрової роботи ведеться протокол.

1.17. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис міського голови, а у разі його відсутності з поважних причин - посадової особи, яка здійснює його повноваження.

1.18. Діяльність виконавчого комітету забезпечує апарат виконавчого комітету.

 

2. Члени виконавчого комітету

2.1. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією міського голови. До виконавчого комітету за посадою входять: міський голова, заступники міського голови, старости.

2.2. Заступники міського голови, здійснюють свої повноваження протягом строку повноважень виконавчого комітету, до складу якого їх включено. Після закінчення строку повноважень виконавчого комітету вони звільняються з посад.

2.3. Члени виконавчого комітету мають право:

 • Не пізніше як за два робочі дні до засідання виконавчого комітету знайомитися з проєктами рішень, які розглядатимуться на його засіданні.

У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:

 • вносити пропозиції щодо порядку денного;
 • отримувати від доповідачів роз'яснення;
 • вносити зміни й доповнення до проєктів рішень виконавчого комітету.

2.4. Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів бюджету.

 

2. Планування роботи виконавчого комітету

3.1. Планування роботи виконавчого комітету є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету та щомісячного плану заходів, що проводяться радою та її виконавчим комітетом.

3.2. План роботи виконавчого комітету складається загальним відділом, організаційної та кадрової роботи за пропозиціями заступників міського голови, членів виконавчого комітету та керівників виконавчих органів ради на півріччя до 15 червня та 15 грудня поточного року й затверджується на засіданні виконавчого комітету.

3.3. План роботи виконавчого комітету містить такі розділи:

 • календарний план засідань виконавчого комітету;
 • перелік планових питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету.

3.4. У плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення засідання виконавчого комітету, питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету, та відповідальний за підготовку питання.

3.5. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки за рішенням виконавчого комітету.

3.6. План роботи виконавчого комітету не пізніше, як у п'ятиденний строк після його затвердження надсилається виконавчим органам та виконавцям, зазначеним у плані.

 

3.7. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється загальним відділом, організаційної та кадрової роботи.

3.8. При розгляді плану роботи на наступне півріччя заступник міського голови інформує виконком про виконання плану роботи за попереднє півріччя.

3.9. У виконавчому комітеті складається щомісячний план проведення основних організаційних заходів, який готується загальним відділом, організаційної та кадрової роботи та подається на затвердження міському голові до 28 числа попереднього місяця.

 

4. Підготовка проєктів рішень

4.1. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень ради, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів ради, постійних комісій ради, підприємств, установ, організацій та громадян.

4.2. Проєкти рішень розробляються також за вказівками (дорученнями) міського голови або в ініціативному порядку заступниками міського голови в межах своєї компетенції, секретарем ради.

4.3. Відповідальність за підготовку проєктів рішень, довідок та інших матеріалів на засідання виконавчого комітету покладається на заступників міського голови, керівників виконавчих органів міської ради.

4.4. Проєкти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються їх виконавцями не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду виконавчим комітетом на офіційному веб-порталі ради в мережі Інтернет і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.

4.5. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Регламентом порядку з обов'язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4.6. Висновок щодо дотримання розробником регуляторного акта процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування вказаного Закону, за встановленою формою з відповідним відображенням в аркуші ознайомлення з проєктом регуляторного акта.

4.7. Строк, протягом якого виконавчий орган ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглядає проєкт регуляторного акта на відповідність дотримання вимог вказаного Закону, становить п'ять календарних днів.

4.8. У разі непогодження проєкту регуляторного акта виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у зв'язку із порушенням розробником регуляторного акта регуляторної процедури, визначеної чинним законодавством України, аркуш погодження з проєктом регуляторного акта вищевказаним виконавчим органом ради підписується із зауваженнями, про що додається відповідний висновок у письмовій формі. Проєкт регуляторного акта повертається розробнику на доопрацювання.

4.9. У разі погодження проєкту регуляторного акта виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається відповідний висновок у письмовій формі.

Забороняється винесення на розгляд виконавчого комітету проєкту регуляторного акта, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

 • відсутній аналіз регуляторного впливу;
 • проєкт регуляторного акта не був оприлюднений або оприлюднений з порушеннями ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 • відсутній позитивний висновок виконавчого органу ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4.10. Проєкти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями до загального відділу, організаційної та кадрової роботи в друкованій та електронній формі.

Проєкти рішень повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа.

У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції, рішення, прохання, конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому, обумовлюються форми та шляхи контролю (терміни подачі проміжної, підсумкової інформацій).

Проєкти рішень повинні бути короткими і не перевищувати в обсязі, як правило, 2-3 друковані сторінки, довідки - 4 друковані сторінки.

Проект рішення виконавчого комітету обов'язково погоджують:

 • перший заступник міського голови;
 • заступники міського голови (відповідно до розподілу обов'язків);
 • керівник виконавчого органу ради, який готує питання;
 • керівники виконавчих органів міської ради - з питань, що відносяться до їхньої компетенції;
 • керівник юридичного відділу;

Питання, пов'язані з виконанням бюджету і соціально-економічним розвитком міста, в обов'язковому порядку погоджуються з фінансовим управлінням.

Порядок візування проєкту рішення здійснюється згідно з інструкцією з діловодства у раді та її виконавчих органах.

До проєктів рішень виконавчого комітету, що надаються до загального відділу, організаційної та кадрової роботи додається перелік документів із зазначенням відповідального за підготовку цього рішення в повному обсязі.

Разом з паперовим проєктом рішення виконавчого комітету надається й електронний носій з текстом цього документа. Відповідальність за ідентичність текстів рішень виконавчого комітету на паперових й електронних носіях несуть виконавці.

Проєкти рішень, які подані не в строки, включаються до порядку денного засідання виконавчого комітету тільки з дозволу міського голови (у разі його відсутності з поважних причин - посадової особи, яка здійснює його повноваження) безпосередньо на засіданні виконавчого комітету.

Проєкти рішень, що вимагають оперативного вирішення, з дозволу міського голови, а в разі його відсутності з поважних причин, - посадової особи, яка здійснює його повноваження, можуть бути прийняті в робочому порядку шляхом 100-відсоткового опитування членів виконавчого комітету за умови їх погодження не менш ніж двома третинами членів виконавчого комітету від загального його складу.

 

5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Проєкт порядку денного засідання виконавчого комітету формується загальним відділом, організаційної та кадрової роботи, до якого включаються проєкти рішень виконавчого комітету.

Порядок денний засідання виконавчого комітету, в якому відведено час на розгляд кожного питання, визначаються доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання, затверджується виконавчим комітетом на початку засідання.

 

Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету.

5.1. Особливості організації та проведення засідань виконавчого комітету в умовах надзвичайних ситуацій або надзвичайного стану:

В умовах запровадження надзвичайної ситуації, надзвичайного стану або карантину, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України або окремих територіях, а також інших питань, які потребують негайного вирішення (запобігання  аваріям, катастрофам,  стихійному  лиху  чи  ліквідація їх наслідків тощо),  засідання виконавчого комітету можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіо конференцій або з використанням електронного цифрового підпису (дистанційне засідання).

До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання.

Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома членів виконавчого комітету і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів актів з супровідними документами на офіційну електронну адресу членів виконавчого комітету. Запис дистанційного засідання є невід'ємною частиною протоколу засідання виконавчого комітету.

Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на відповідний структурний підрозділ виконкому.

Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:

 • можливість реалізації прав членів виконавчого комітету,
 • ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального органу,
 • встановлення та фіксацію результатів голосування стосовно кожного питання.

Черговість голосування проходить в алфавітному порядку кожним окремим членом виконавчого комітету після оголошення початку голосування та прізвища. Голосування на засіданні, що проводиться у режимі відеоконференції, здійснюється членами виконавчого комітету особисто і відкрито шляхом підняття рук та висловлення своєї позиції «за», «проти» чи «утримався».

Підрахунок голосів під час голосування на засіданні, що проводиться у режимі відеоконференції, здійснюється головуючим на засіданні.

На засіданні виконавчого комітету, що проводиться у режимі відеоконференції, ведеться протокол засідання. Аудіо/відео запис засідання є невід'ємною частиною протоколу.

Протокол проведеного у режимі відеоконференції засідання в електронному вигляді розміщується на офіційному веб-сайті ради. Протокол проведеного у режимі відеоконференції засідання ради оформлюється у паперовому вигляді відповідно до загальних правил, а у разі відсутності такої можливості - протягом 10 робочих днів з дня завершення періоду запровадженого надзвичайного стану чи надзвичайної ситуації.

 

6. Прийняття рішень

З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проєктів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення.

Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проєкту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

 

Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п'яти днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями та передаються до загальним відділом, організаційної та кадрової роботи, який надає їх на підпис міському голові, а в разі його відсутності з поважних причин, - посадовій особі, яка здійснює його повноваження.

Рішення виконавчого комітету підписуються міським головою, а в разі його відсутності з поважних причин, - посадовою особою, яка здійснює його повноваження, додатки до рішень - керівниками виконавчих органів ради на лицьовому боці останнього аркуша додатка.

Якщо додатки до рішень виконавчого комітету об'єднують декілька напрямків діяльності виконавчих органів ради або стосуються управлінської діяльності, їх підписує перший заступник міського голови.

Підписані рішення реєструються загальним відділом, організаційної та кадрової роботи шляхом присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.

Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується загальним відділом, організаційної та кадрової роботи в 5-денний термін. При цьому копії вищевказаних рішень завіряються печаткою загального відділу, організаційної та кадрової роботи.

Виготовлення витягів з рішень здійснюють виконавці зазначених актів, проставляючи при цьому підпис на зворотному боці витягу, крім витягів, що виготовляються загальним відділом, організаційної та кадрової роботи на виконання запитів фізичних та юридичних осіб, а також правоохоронних органів. Відповідальність за відповідність витягу оригіналу рішення несе виконавець.

Засвідчення витягів здійснює загальний відділ, організаційної та кадрової роботи шляхом проставляння штампа «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує витяг, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища і проставляється нижче реквізиту документа «Підпис», а також скріплюється печаткою загального відділу, організаційної та кадрової роботи.

Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами, а облік рішень, аналіз повноти їхнього виконання, підготовка аналітичних інформацій щодо реалізації рішень за звітний період тощо забезпечується заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу обов’язків

Доручення виконавчого комітету оформлюються протокольно загальним відділом, організаційної та кадрової роботи, доведення та збирання інформації, контроль за дотриманням встановлених термінів, а також продовження контрольних термінів, здійснюється заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу обов’язків.

Протоколювання, організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснюють відповідні виконавчі органи ради.

 

7. Скасування рішень виконавчого комітету

Рішення виконавчого комітету з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані виконавчим комітетом або Ржищівською міською міською радою Київської області.

 

 

Перший заступник міського голови                                                           Ю.Г. Терещенко

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора