Ржищівська міська територіальна громада
Київська область, Обухівський район

Положення про відділ освіти виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області

Ржищівська міська рада Київської області

(сьоме скликання)

 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення про відділ освіти виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», наказу Міністерства освіти і науки України від 01.04.2003 № 192 «Про затвердження Примірного положення про відділ (управління) освіти виконавчого комітету міської ради», (ЗУ Про місцеве самоврядування статті і пункти )з метою приведення нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства, Ржищівська міська рада Київської області ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про відділ освіти виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області, що додається.
  2. Визнати такими, що втратили чинність рішення Ржищівської міської ради від 06.12.2013 року № 2274-49-06  «Про затвердження Положення про відділ освіти  виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області», рішення від 28.10.2016р. № 506-24-07 «Про внесення змін до рішення Ржищівської міської ради Київської області від 06.12.2013 року № 2274-49-06 «Про затвердження Положення про відділ освіти  виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області».
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Терещенка Ю.Г. та постійну комісію з питань освіти, культури та туризму, охорони здоров’я, материнства, соціального захисту, релігій та духівництва, сім’ї, молодіжної політики та спорту.

 

                                                  

 

В.о. міського голови, секретар ради                                                                    К.І. Чорненька

 

 

м. Ржищів

26 липня 2019 року

№ 2148-74-07

 

Пархомець Н.А.

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Ржищівської міської ради

від 26 липня 2019 р. №2148-74-07

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти виконавчого комітету

Ржищівської міської ради

Київської області

 

2019 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ освіти виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області (скорочена назва – відділ освіти) є структурним підрозділом Ржищівської міської ради Київської області, який утворюється Ржищівською міською радою.

1.2. Відділ освіти підзвітний та підконтрольний Ржищівській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови, а з питань здійснення делегованих повноважень - підконтрольний департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

1.3. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенцією про права дитини, Європейською хартією місцевого самоврядування, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», указами  Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, рішеннями міської  ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням.

1.4. Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у територіальних представництвах Державного казначейства України, печатку із своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка, має право у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах.

1.5. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Структура, штатний розпис, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання складаються за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та затверджується рішенням сесії Ржищівської міської ради, за поданням начальника відділу освіти.

 

2. ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

2.1. Відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на території громади з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища громади.

2.2. Забезпечує розвиток системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

2.3. Аналізує стан закладів освіти в громаді, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління відділу освіти, прогнозує та розробляє стратегію розвитку освіти в громаді, організація виконання зазначеної програми.

2.4. Створює рівні та доступні умови для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, соціального захисту, охорони здоров’я, життя та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах освіти громади.

2.5. Здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням закладами освіти громади державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

2.6. Затверджує порядок, види та форми проведення моніторингу якості освіти в закладах освіти громади, надає методичні рекомендації щодо освітньої діяльності та управління закладами освіти.

2.7. Створює умови для вдосконалення та підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Ржищівської об’єднаної територіальної громади.

2.8. Сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі закладів освіти громади.

2.9. Організовує фінансове забезпечення та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, що є комунальною власністю територіальної громади Ржищева й підпорядковані відділу освіти.

2.10. Проводити роботу щодо міжнародного співробітництва.

2.11. Співпрацює з закладами освіти різних рівнів акредитації.

 

3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

3.1.Забезпечує доступність початкової та базової загальної середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території, та вживає заходів для забезпечення потреб у дошкільній та позашкільній освіті.

3.2. Планує та забезпечує розвиток мережі комунальних закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Ржищівської об’єднаної територіальної громади.

3.3. Здійснює управління закладами загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

3.3.1.Здійснює методично-консультативне забезпечення діяльності всіх типів закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти.

3.3.2. Визначає потребу в комунальних освітніх закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо модернізації мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

3.3.3. Створює умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливи освітніми потребами для здобуття ними дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.

3.3.4. Забезпечує оперативний контроль за збереженням чинної мережі закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти комунальної власності; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

3.3.5. Координує в межах своїх повноважень роботу інклюзивно-ресурсного центру та забезпечує контроль за його діяльністю, дотриманням ним вимог чинного законодавства та установчих документів.

3.3.6. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за діяльністю закладів освіти незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його ре­зультатів.

3.3.7. Може залучатися за рішенням центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти або його територіального представництва до участі в проведенні інституційного аудиту закладів освіти, моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.3.8. Здійснює збір та узагальнення статистичних показників, що відображають стан системи освіти Ржищівської об’єднаної територіальної громади.

3.3.9. Готує проекти рішень про закріплення за закладами загальної середньої освіти території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей шкільного віку та учнів.

3.3.10. Вивчає потребу та вносить пропозиції до міської ради про утворення освітніх закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх на­вчання (індивідуальне, інклюзивне тощо) та виховання в закладах загальної середньої освіти і спеціальних освітніх закладах.

3.3.11. Вивчає потребу та визначає заклади загальної середньої освіти для організації екстернатної форми навчання, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

3.3.12. Вносить пропозиції до міської ради про відкриття гімназій, ліцеїв, закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), закладів дошкільної освіти, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.3.13.Здійснює координацію дій із питань зовнішнього незалежного оцінювання між регіональним центром оцінювання якості освіти та закладами загальної середньої освіти комунальної власності, сприяє у відборі осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, надає пропозиції щодо мережі пунктів тестування.

3.4. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти:

3.4.1. контролює дотримання освітніми закладами комунальної форми власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

3.4.2. сприяє організації та реалізації освітніх програм закладів освіти та варіативної складової робочих навчальних планів;

3.4.3.контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми шкільного віку повної загальної середньої освіти;

3.4.4. забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах освіти;

3.4.5. сприяє задоволенню освітніх запит і в представників національних меншин відповідно до вимог чинного законодавства України та за наявності необхідної матеріально-технічної й науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

3.4.6. готує та затверджує в установленому порядку положення про проведення міських спортивних змагань та конкурсів для обдарованих дітей та учнівської молоді;

3.4.7. здійснює експертизу статутів закладів комунальної форми власності й подає їх на затвердження міській раді та сприяє їх реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

3.5.Організаціянавчально-методичного забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти:

3.5.1. сприяє навчально-методичному забезпеченню закладів освіти комунальної власності міста;

3.5.2. сприяє впровадженню навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України; здійснює експертизу й погоджує навчальні плани освітніх програм закладів загальної середньої освіти та річні плани роботи закладів позашкільної освіти комунальної власності міста, погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

3.5.3. організовує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

3.5.4. організовує та контролює роботу закладів загальної середньої освіти з вибору підручників; розподіляє підручники, навчально-методичні посібники та іншу навчально-методичну літературу, навчальні програми, бланки документів про освіту відповідно до замовлень освітніх закладів; забезпечує шкільною документацією заклади освіти громади;

3.5.5. організовує роботу закладів загальної середньої освіти щодо замовлення фахових періодичних видань;

3.6.Організація фінансового забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти комунальної власності громади:

3.6.1. сприяє фінансовому забезпеченню чинної мережі комунальних закладів освіти відповідно до їх бюджетних запитів і об’єктивних потреб;

3.6.2. вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

3.6.3. затверджує кошторис закладів освіти;

3.6.4. оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби закладів освіти та інші видатки у сфері освіти;

3.6.5. контролює й аналізує використання в комунальних закладах освіти загального фонду, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та інших джерел для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

3.7.Організаціяматеріально-технічного забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти громади:

3.7.1. сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти; уведенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

3.7.2. організовує підготовку освітніх закладів комунальної власності громади до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонтів приміщень;

3.7.3. здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти та надання практичної допомоги в проведенні відповідної роботи.

3.8. Організація діяльності учасників освітнього процесу в закладах освіти Ржищівської ОТГ та забезпечення їх соціального захисту:

3.8.1. надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернат них закладів і в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення, вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей;

3.8.2. сприяє запобіганню бездоглядності й правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти; здійснює соціально-педагогічний патронаж;

3.8.3. у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечує здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти в інших закладах комунальної власності;

3.8.4. координує роботу комунальних освітніх закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

3.8.5. сприяє діяльності дитячих і молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

3.8.6. забезпечує створення та функціонування психологічної служби в закладах освіти;

3.8.7. координує роботу, пов’язану зі здійсненням у закладах освіти профорієнтаційної роботи з дітьми, учнями, вихованцями;

3.8.8. організовує харчування дітей у комунальних закладах освіти за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів відповідно до чинного законодавства України;

3.8.9. вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування учнів та дітей у комунальних навчальних закладах громади, здійснює оздоровчі заходи;

3.8.10. забезпечує в закладах організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

3.8.11. забезпечує відповідно до чинного законодавства створення в закладах освіти комунальної власності безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для дітей з особливим освітніми потребами;

3.8.12. прогнозує потребу громади в педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори із закладами вищої освіти на їх підготовку;

3.8.13. сприяє наданню педагогічним працівникам закладів освіти державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів щодо соціального захисту учасників освітнього процесу;

3.8.14. організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти громади;

3.8.15. організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України;

3.8.16. розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників закладів освіти.

3.9. Інша діяльність відділу освіти:

3.9.1. подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в громаді; організовує з цією метою збирання й опрацювання інформації та формування банку даних;

3.9.2. інформує населення про стан і перспективи розвитку освіти в ОТГ (не рідше ніж один раз на рік);

3.9.3. взаємодіє з органами громадського самоврядування;

3.9.4. забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів щодо усунення недоліків у роботі.

3.9.5. готує (бере участь у підготовці), погоджує (візує) проекти договорів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів у відповідності до Порядку організації договірної роботи, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 24 квітня 2018 року №180.

 

4. ПРАВА ВІДДІЛУ ОСВІТИ

Відділ освіти має право:

4.1. залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками).

4.2. брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів й установ освіти комунальної форми власності.

4.3. скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.4. вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування комунальних закладів й установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.

4.5. сприяти організації надання в закладах освіти комунальної власності платних послуг для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей.

4.6. укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.7. відділ освіти користується іншими правами, що передбачені чинним законодавством України.

4.8. відділ освіти в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

5. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ ОСВІТИ

 

5.1. Відділ освіти очолює начальник, який є посадовою особою місцевого самоврядування і приймається на посаду шляхом призначення міським головою за конкурсом або в порядку визначеним чинним законодавством України.

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу освіту, стаж керівної роботи на керівних посадах не менше 5 років та володіти державною мовою.

5.2. Начальник відділу освіти, представлючи інтереси Ржищівської міської об’єднаної територіальної громади в галузі освіти, у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.2.1. здійснює керівництво діяльністю відділу освіти, забезпечує виконання покладених на відділ освіти завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності головних спеціалістів та працівників відділу освіти;

5.2.2. затверджує в межах своїх повноважень положення про структурні підрозділи відділу освіти, функціональні обов’язки їх працівників;

5.2.3. планує роботу відділу освіти аналізує стан її виконання;

5.2.4. видає в межах компетенції відділу освіти накази, організує й контролює їх виконання;

5.2.5. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;

5.2.6. призначає на посаду та звільняє з посади керівників закладів освіти відповідно до чинного законодавства України;

5.2.7. заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу освіти, керівників і педагогічних працівників закладів освіти Ржищівськоїміської об’єднаної територіальної громади;

5.2.8. подає на затвердження міського голови проект кошторису та штатного розпису відділу освіти в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

5.2.9. розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу освіти;

5.2.10. погоджує штатні розписи і тарифікаційні списки закладів освіти;

5.2.11. розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження працівників освіти громади державними нагородами, у тому числі й президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;

5.2.12. відкриває рахунки в банках України, має право першого підпису;

5.2.13. сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання.

5.2.14. звітує про виконання покладених на відділу освіти завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на відділ освіти завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності, сім'ї, дітей, фізичної культури та спорту;

5.2.15. начальник відділу освіти може мати заступників або головних спеціалістів, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням начальника відділу освіти та порядку визначеному законодавством України.

5.3. Посадові обов’язки начальника відділу освіти визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

5.4. Посадові обов’язки головного спеціаліста або заступників відділу освіти визначаються посадовою інструкцією, яка погоджується начальником та затверджується міським головою.

6. КОЛЕГІЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

6.1. При відділі освіти може створюватися колегія. Колегія утворюється або ліквідовується рішенням виконавчого комітету Ржищівської міської ради та очолюється начальником відділу освіти.

6.2. Склад Колегії затверджується міським головою Ржищівської міської ради за поданням начальника відділу освіти. До складу Колегії відділу освіти входять:

  • начальник відділу освіти (голова колегії);
  • головні спеціалісти відділу освіти;
  • працівники методичного кабінету;
  • керівники закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, що належать до сфери управління відділу освіти.

6.3. В засіданнях Колегії можуть брати участь керівники структурних підрозділів місцевих органів виконавчої та представницької влади та інших організацій за згодою їх керівників.

 

7. РАДА КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

7.1. При відділ освіти може створюватися робоча рада керівників закладів освіти, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості міста.

 

 

8. СИСТЕМА ВЗАЄМОДІЇ

8.1. Відділ освіти виконує свої функції як структурний підрозділ виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області.

8.2. Відділ освіти в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з депутатами міської ради, відповідними підрозділами виконавчого комітету міської ради, органами місцевого самоврядування, департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Міністерством освіти і науки України, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. Начальник відділу освіти несе відповідальність за невиконання прав та обов’язків передбачених цим Положенням та чинним законодавством України.

9.2. Працівники всіх структурних підрозділіввідділу освіти несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них посадових завдань та обов’язків у відповідності до своїх посадових інструкцій.

9.3. Працівники всіх структурних підрозділів відділу освіти можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та в порядку, передбаченими чинним законодавством України.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Припинення діяльності, ліквідація й реорганізація відділу освіти здійснюється Ржищівською міською радою відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідним рішенням Ржищівської міської ради шляхом викладення Положення в новій редакції.

10.3. Це Положення набирає чинності з моменту затвердження Ржищівською міською радою рішення про його затвердження та державної реєстрації.

10.4. Місцезнаходження відділу освіти: 09230, Київська область, м. Ржищів, вул. Соборна, 48, телефон 0457321386.

 

                                           

В.о. міського голови, секретар ради                                                                    К.І. Чорненька

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора