Ржищівська міська територіальна громада
Київська область, Обухівський район

Положення про відділ житлово-комунального господарства та роботи з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків ( ОСББ) виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ житлово-комунального господарства та роботи з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків ( ОСББ) виконавчого комітету Ржищівської        міської ради Київської області

 

 1. Загальні положення.

 

1.1.Відділ житлово-комунального господарства та роботи з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків ( ОСББ) виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області (далі – Відділ) відноситься до виконавчих органів Ржищівської міської ради та є спеціально уповноваженим органом на території міста Ржищева та населених пунктів Ржищівської міської об’єднаної територіальної громади, утворюється Ржищівською міською радою, їй підзвітне та підконтрольне, підпорядковане виконавчому комітету Ржищівської міської ради та міському голові міста Ржищів та заступникам міського голови з  питань діяльності виконавчих органів.

1.2.У своїй діяльності  Відділ керується Конституцією України, Законами України «Про

місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,

іншими  законами України, указами і розпорядженнями Президента України, Постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Ржищівської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями міського голови та цим Положенням. А також є підзвітним та підконтрольним Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства та енергоефективності.

1.3. Відділ має печатку з зображенням Державного герба України і своїм  найменуванням .

1.4. На працівників Відділу, які відносяться до посадових осіб органів місцевого самоврядування, поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.5. Працівники відділу утримуються за рахунок коштів міського бюджету.

1.6. Граничну чисельність фонд оплати праці працівників та видатки на утримання

відділу затверджує Ржищівська міська рада.

 

2. Структура та організація роботи Відділу.

 

2.1. Штати Відділу затверджуються  Ржищівською міською радою, а штатний розпис - міським головою міста Ржищів.

 

2.2.Відділ має наступну структуру:

2.2.1. Житлово-комунальне господарство

2.2.2. Робота з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)

2.2.3. Енергоефективність

 

2.3. Відділ очолює начальник.

2.4. Начальник Відділу призначається на посаду розпорядженням міського голови

за рекомендацією конкурсної комісії чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України  та звільняється з посади розпорядженням міського голови згідно із законодавством про державну службу та за погодженням із Департаментом містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації.

 

2.5. На період відсутності начальника Відділу його обов'язки виконує інша особа згідно

 з розпорядженням міського голови.

 

2.6. Начальник відділу:

2.6.1.Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, визначає ступінь відповідальності керівників його структурних підрозділів.

2.6.2. Забезпечує роботу з ведення діловодства у Відділі.

2.6.3. Здійснює особистий прийом громадян з питань , що стосуються діяльності Відділу.

2.6.4. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.

2.6.5. Затверджує положення про структурні підрозділи Відділу і посадові інструкції

працівників  Відділу.

2.6.6. Вживає заходи щодо заохочення працівників або притягнення їх, у разі необхідності до дисциплінарної відповідальності в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.6.7. Діє без довіреності та представляє Відділ у відносинах з органами виконавчої ради,

підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

2.6.8. Положення про Відділ затверджується Ржищівською міською радою.

Посадова інструкція начальника Відділу погоджується заступником міського голови, який координує діяльність Відділу та затверджується міським головою м. Ржищів, а посадові інструкції  працівників відділу затверджуються начальником Відділу.

 

  3. Завдання  та функції Відділу.

 

3.1 Основним завданням Відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства та енергоефективності та організація роботи з співвласниками багатоквартирних будинків (ОСББ) на території міста Ржищів та населених пунктів Ржищівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області.

 

3.2.Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює

наступні функції:

-у сфері житлово-комунального господарства:                                                                        3.2.1 Бере  участь  у  реалізації  державної  політики  у  сфері житлово-комунального  господарства,  готує  пропозиції  до програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету міста;                                                                                                                                   3.2.2. Координує роботу,  пов'язану з наданням  населенню  міста житлово-комунальних  послуг підприємствами - надавачами цих послуг незалежно від форми власності;                         3.2.3. Аналізує рівень цін  і  тарифів  на  продукцію,  роботи  і послуги  житлово-комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх змін в установленому законодавством порядку;                                                                                                                         3.2.4. Сприяє проведенню ефективної  інвестиційної  політики  під час   проектування,  будівництва  нових  та  реконструкції  діючих об'єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль  за  їх  будівництвом,  бере  участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів;                                                                                                              3.2.5. Здійснює  відповідно   до   законодавства   контроль   за організацією  та  якістю  обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, бере участь у засіданні депутатських комісій;                                      3.2.6. Здійснює в межах  своєї  компетенції  контроль  за  станом експлуатації  та утримання об'єктів комунального господарства (вулиць та доріг) незалежно від форми власності;                      3.2.7. Розглядає звернення від фізичних та юридичних осіб щодо порушення об’єктів благоустрою на території Ржищівської  міської об’єднаної територіальної громади  в порядку передбаченим нормативно-правовими актами ;                                                                                                           

3.2.8. Розглядає звернення від фізичних та юридичних осіб щодо розміщення зовнішньої реклами на території Ржищівської  міської об’єднаної територіальної громади в порядку передбаченим чинним законодавством України;

-у сфері роботи з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ):

3.2.9. Здійснює відповідно до законодавства контроль за роботою з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків ( ОСББ) ;

3.2.10. Здійснює в межах  своєї  компетенції  контроль  за  станом експлуатації  та утримання житлового фонду і об'єктів комунального господарства незалежно від форми власності;

 3.2.11. Веде протоколи засідання органу приватизації житлового фонду Ржищівської  міської об’єднаної територіальної громади ;

 3.2.12. Веде реєстрацію заяв та прийнятих документів від громадян органу приватизації житлового фонду Ржищівської  міської об’єднаної територіальної громади та готує рішення на розгляд виконавчого комітету Ржищівської міської ради ;

3.2.13. Веде реєстрацію договорів оренди житла на території  Ржищівської  міської об’єднаної територіальної громади ;

3.2.14. Вживає  заходів  до  оснащення  наявного  житлового  фонду засобами  обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

 

-у сфері енергоефективності :

3.2.15.   Здійснює в межах  своєї  компетенції  контроль  за  енергоефективністю та енергозбереженням житлового фонду і об'єктів комунального господарства незалежно від форми власності;  

3.2.16. Забезпечує  реалізацію державної політики у сфері енергоефективності - виконання Законів України, Постанов Верховної ради України, Постанов і Розпоряджень Кабінету Міністрів України, Указів Президента України та додержання  законодавства у сфері енергоефективності та енергозбереження ;                                                                                                               3.2.17. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів з питань, що належать до його компетенції та вживає відповідних заходів;                                                                                                                                                                    3.2.18. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад в межах своїх повноважень;                                                                                           3.2.19. Бере участь у розроблені проектів розпоряджень міського голови , проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;                                                                                                                             3.2.20.  Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

3.2.21. Відділ  у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Ржищівської міської ради, виконавчими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об´єднаннями громадян та громадянами;                                                          3.2.22. Здійснює інші функції у сфері житлово-комунального господарства та енергоефективності, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

 

 4. Права Відділу.

 

Відділ  має право:

4.1 Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.

4.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Ржищівської міської ради,

підприємств, установ та організацій, об´єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.3. Одержувати в установленому порядку  від інших структурних підрозділів Ржищівської міської ради, підприємств, установ та організації, інформацію, документи та інші матеріали.

 

 

5. Відповідальність Відділу.

 

5.1. Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності  у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.2. Працівники Відділу несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків передбаченим цим Положенням і посадовими інструкціями, в  порядку, визначеним чинним законодавством.

 

6. Заключні положення.

 

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням Ржищівської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Ржищівській міській раді , передбаченої Регламентом роботи Ржищівської міської ради.

 

 

 

 

 

 

Корденко І.В.                                    Чорненька К.І                                Пархомець Н.А.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора